עגלת קניות 0
משלוחי פרחים
באיזור חיפה והקריות
074-703-3555
פרחים בחיפה

תקנון אתר

תקנון האתר

הגדרות

“אתר” – אתר האינטרנט

“משתמש” – כל הצופה באתר ו/או כל העושה כל שימוש שהוא במידע המצוי באתר, לרבות לקוח.

“לקוח” – מי שנרשם לאתר.

“מוצר” – לרבות שירות.

“ספק” – לרבות יצרן, משווק, יבואן, נותן שירות.

“דמי ביטול” – לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת שהוצאו ע”י האתר או שהוא התחייב בהן בשל ההתקשרות בעסקה או בחוזה, או בשל ביטולה.

כללי

אתר האינטרנט www.sflower.co.il הינו אתר למסחר באמצעות רשת האינטרנט, המאפשר לגולשים לרכוש פרחים ו/או זרי פרחים ו/או עציצים ו/או מוצרים אחרים באינטרנט.
תקנון זה נכתב בלשון זכר על מנת להקל על הקריאה בלבד. כל האמור בלשון זכר – הכוונה גם ללשון נקבה.
כותרות, פרקים, חלוקה לסעיפים – כל אלה נועדו לנוחות הקריאה בלבד, ואין לעשות בכל אלה כל פרשנות שהיא. תקנון זה יחול על כל שימוש שייעשה באתר ועל כל רכישה באתר ו/או באמצעות האתר. תקנון זה הינו חוזה לכל דבר ועניין, והוא היסוד המשפטי ליחסים שבין המשתמש לבין האתר.
גלישה באתר ו/או כל שימוש בתוכן האתר מהווים ומביעים הסכמת המשתמש לכל האמור בתקנון זה, וכן הסכמה לנהוג עפ”י התקנון. כל מי שאינו מסכים לאמור בתקנון, כולו או חלקו, מתבקש להפסיק מיידית כל שימוש באתר ו/או לא לעשות כל שימוש באתר.

המוצרים הנמכרים באתר ו/או באמצעותו – ייתכן ונמכרים ו/או יימכרו ו/או נמכרו בעבר ע”י צדדים שלישיים שאינם בשליטת האתר, ואין האתר אחראי על אותם צדדים שלישיים. הנהלת האתר רשאית לערוך שינויים בתקנון זה, תוך מתן הודעה ללקוח. השינוי ייכנס לתוקף בתום 48 שעות ממועד משלוח ההודעה אל הלקוח, אלא אם נאמר אחרת.
תמונות המוצרים הנמכרים הם להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין המוצר שבתמונה לבין המוצר שנרכש בפועל. במידה ויתקיים הבדל כאמור – התיאור המילולי של המוצר בעמוד המוצר הוא הקובע.
זכות שימוש באתר

המשתמשים שלגביהם מתקיימים התנאים המפורטים להלן, במצטבר, רשאים לבצע רכישות באתר ו/או באמצעותו: המשתמש הוא אדם שמלאו לו 18 שנה, וכשרותו המשפטית לא הוגבלה כדין, או תאגיד מאוגד כדין.
למשתמש כתובת דואר אלקטרוני אליה ניתן לשלוח הודעות, וההודעות מתקבלות ללא עיכובים ו/או הפרעות.
הנהלת האתר רשאית למנוע ו/או להגביל שימוש באתר, עפ”י שיקול דעתה, בכל אחד מהמקרים הבאים:
המשתמש עבר על הוראה חוקית.

המשתמש עבר על הוראה ו/או הוראות התקנון.
המשתמש מסר לאתר מידע כוזב, בין במהלך הירשמותו לאתר, בין לאחר מכן, בכל אופן שהוא. משתמש עשה מעשה שיש בו כדי לפגוע ו/או להזיק לאתר ו/או לפעילות התקינה של האתר, ו/או שיש בו כדי לשבש את פעילותו התקינה של האתר.
רישום לאתר

על מנת לקנות באתר ו/או באמצעות האתר, על המשתמש להירשם לאתר. לשם כך יש לבחור שם משתמש וסיסמא ולמסור פרטים אישיים, כגון שם פרטי, שם משפחה, מס’ תעודת זהות, מס’ טלפון וכד’. לאחר ששלב ההרשמה עבר בהצלחה – הופך המשתמש ללקוח האתר. פרטי כרטיס האשראי של הלקוח אינם נשמרים באתר בכל צורה שהיא.

שם משתמש וסיסמא נועדו לצרכי הזדהות באתר, הם אישיים וסודיים, ואין להעבירם לאחר. התיר הלקוח לצד שלישי לעשות בהם שימוש, במפורש או במשתמע – ייחשב השימוש כאמור כשימוש שנעשה על דעת הלקוח, בהסכמתו ובאישורו, ותוצאות השימוש כאמור יחייבו את הלקוח לכל דבר ועניין. רישום לאתר

 

המכירה

האתר אינו מבטיח ואינו יכול להבטיח כי המחירים המופיעים באתר הם הנמוכים ביותר. במידה ולא ניתן לבצע הזמנה מסוימת, יכול האתר לפנות אל הלקוח ולהציע לו מוצר שווה ערך ובעל מאפיינים דומים לזה שהוזמן. הלקוח רשאי לקבל את הצעת האתר למוצר חלופי כאמור ו/או להסכים לדחיית מועד האספקה, ובמקרה זה יעודכנו פרטי ההזמנה בהתאם. סירב הלקוח להצעת האתר – תבוטל הזמנתו, האתר לא יחייב את הלקוח בכל סכום בקשר להזמנה הרלבנטית, ואם חויב הלקוח בטרם בוטלה ההזמנה – יחזיר לו האתר את הסכום בו חויב.

בוטלה ההזמנה כאמור בסעיף זה – לא תהיה ללקוח כל טענה כלפי האתר בכל הנוגע להזמנה ו/או לביטולה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות בכל הנוגע לצפייה, הפסד, אבדן רווח, פגיעה במוניטין, רכישת המוצר הרלבנטי מכל צד שלישי במחיר גבוה יותר מזה המוצע באתר וכד’.

ביטול עסקה – ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981

האתר הינו אתר אינטרנט דינאמי, אשר בכל רגע נתון עשויה להתקיים בו פעילות. על כן, ייתכן כי במהלך עריכת ההזמנה ע”י הלקוח יאזל המלאי של המוצר הרלבנטי.
לכל מוצר הנמכר באתר ו/או באמצעות האתר יש עמוד מוצר, בו מפורטים כל תנאיי המכירה, לרבות מחיר ותנאיי תשלום, מועדי אספקה, ו/או פרטים רלבנטיים נוספים (להלן: עמוד מוצר).

כל הסכומים המופיעים באתר כוללים מע”מ כדין, ככל שחל מע”מ על העסקה עפ”י הדין. מייד לאחר ביצוע פעולת ההזמנה יבדוק האתר את פרטי אמצעי התשלום, אותם מסר הלקוח, מול חברת האשראי הרלבנטית. במידה והעסקה אושרה ע”י חברת האשראי, תירשם ההזמנה לביצוע ע”י האתר, וללקוח תישלח הודעת דואר אלקטרוני אודות רישום ההזמנה, בהודעה יפורטו מס’ הזמנה, מועד רישום הזמנה ופרטי המוצר הנרכש. ההודעה תישלח תוך 24 שעות מרגע רישום ההזמנה.

את פרטי ההזמנה שנרשמה לביצוע, וכן פרטים נוספים ניתן לראות בעמוד הלקוח. מובהר, מוצהר ומוסכם כי רק אישור האתר אודות קבלת ההזמנה, שיישלח בדואר אלקטרוני אל הלקוח ושיכלול את כל הפרטים הרלבנטיים, לרבות מס’ ופרטי הזמנה, שם הלקוח, ייחשב ויהווה אישור על קליטת ההזמנה במחשבי האתר. רישום במחשבי האתר יהיה ראיה לכאורה לאמיתות תוכנם.
חיוב הלקוח עפ”י ההזמנה יתבצע לאחר רישום ההזמנה במחשבי האתר.

לאחר שנרשמה ההזמנה, הלקוח יהיה רשאי לבקש שינוי בתנאיי התשלום ו/או באמצעי התשלום, לרבות מס’ תשלומים. האתר יבצע את השינוי המבוקש בכפוף לאישור ולמדיניות חברת האשראי הרלבנטית הנהוגה באותה עת. במידה והאתר יצטרך לשלם עמלה ו/או עמלות הכרוכות בשינוי המבוקש, יחוייב הלקוח בעמלות הנ”ל.
היה ולא תאושר ההזמנה ע”י חברת האשראי, תישלח על כך הודעה ללקוח, בדואר אלקטרוני, תוך 24 שעות ממועד קבלת הסירוב ע”י האתר, ההזמנה לא תירשם לביצוע, והאתר לא יהיה מחויב לשמור ללקוח ו/או עבורו את המוצר הרלבנטי. במקרה זה הלקוח יהיה רשאי לערוך הזמנה חדשה ולהציע אמצעי תשלום אחר. יובהר: כל עוד לא יוסדר התשלום, לא תירשם ההזמנה לביצוע, והלקוח לא יהיה רשאי לדרוש את אספקת המוצר. ההזמנה תירשם לביצוע אך ורק לאחר הסדרת התשלום לשביעות רצונו של האתר.

כל עוד לא נתקבל במחשבי האתר אישור מחברת האשראי הרלבנטית לביצוע העסקה המבוקשת ע”י הלקוח, לא תירשם ההזמנה לביצוע, והיא תחשב כבקשה לרישום הזמנה בלבד.
לקוח רשאי שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר. בחר הלקוח שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי, נציג האתר יצור עימו קשר טלפוני תוך 48 שעות ממועד הגעת בקשתו של הלקוח למסור פרטים כאמור טלפונית. יובהר: כל עוד לא יוסדר התשלום, לא תירשם ההזמנה לביצוע, והלקוח לא יהיה רשאי לדרוש את אספקת המוצר. ההזמנה תירשם לביצוע אך ורק לאחר הסדרת התשלום לשביעות רצונו של האתר. לא השיב הלקוח לפניית האתר ו/או לא יצר קשר עם האתר במשך 5 ימים מיום בקשתו, תהיה בקשתו בטלה ומבוטלת.

מדיניות הפרטית מפורטת בקישור הבא : מדיניות הפרטיות

Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake