תקנון אתר

תקנון האתר www.sflower.co.il

 

הגדרות

 

"אתר" – אתר האינטרנט  www.sflower.co.il

 

"משתמש" – כל הצופה באתר ו/או כל העושה כל שימוש שהוא במידע המצוי באתר, לרבות לקוח.

 

"לקוח" – מי שנרשם לאתר.

 

"מוצר" – לרבות שירות.

 

"ספק" – לרבות יצרן, משווק, יבואן, נותן שירות.

 

"דמי ביטול" – לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת שהוצאו ע"י האתר או שהוא התחייב בהן בשל ההתקשרות בעסקה או בחוזה, או בשל ביטולה.

 

כללי

 

 1. אתר האינטרנט www.sflower.co.il הינו אתר למסחר באמצעות רשת האינטרנט, המאפשר לגולשים לרכוש פרחים ו/או זרי פרחים ו/או עציצים ו/או מוצרים אחרים באינטרנט.
 2. תקנון זה נכתב בלשון זכר על מנת להקל על הקריאה בלבד. כל האמור בלשון זכר – הכוונה גם ללשון נקבה.
 3. כותרות, פרקים, חלוקה לסעיפים – כל אלה נועדו לנוחות הקריאה בלבד, ואין לעשות בכל אלה כל פרשנות שהיא.
 4. תקנון זה יחול על כל שימוש שייעשה באתר ועל כל רכישה באתר ו/או באמצעות האתר. תקנון זה הינו חוזה לכל דבר ועניין, והוא היסוד המשפטי ליחסים שבין המשתמש לבין האתר.
 5. גלישה באתר ו/או כל שימוש בתוכן האתר מהווים ומביעים הסכמת המשתמש לכל האמור בתקנון זה, וכן הסכמה לנהוג עפ"י התקנון. כל מי שאינו מסכים לאמור בתקנון, כולו או חלקו, מתבקש להפסיק מיידית כל שימוש באתר ו/או לא לעשות כל שימוש באתר.
 6. המוצרים הנמכרים באתר ו/או באמצעותו – ייתכן ונמכרים ו/או יימכרו ו/או נמכרו בעבר ע"י צדדים שלישיים שאינם בשליטת האתר, ואין האתר אחראי על אותם צדדים שלישיים.
 7. הנהלת האתר רשאית לערוך שינויים בתקנון זה, תוך מתן הודעה ללקוח. השינוי ייכנס לתוקף בתום 48 שעות ממועד משלוח ההודעה אל הלקוח, אלא אם נאמר אחרת.
 8. תמונות המוצרים הנמכרים הם להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין המוצר שבתמונה לבין המוצר שנרכש בפועל. במידה ויתקיים הבדל כאמור – התיאור המילולי של המוצר בעמוד המוצר הוא הקובע.

 

זכות שימוש באתר

 

 1. המשתמשים שלגביהם מתקיימים התנאים המפורטים להלן, במצטבר, רשאים לבצע רכישות באתר ו/או באמצעותו:
 1. המשתמש הוא אדם שמלאו לו 18 שנה, וכשרותו המשפטית לא הוגבלה כדין, או תאגיד מאוגד כדין.
 2. למשתמש כתובת דואר אלקטרוני אליה ניתן לשלוח הודעות, וההודעות מתקבלות ללא עיכובים ו/או הפרעות.
 1. הנהלת האתר רשאית למנוע ו/או להגביל שימוש באתר, עפ"י שיקול דעתה, בכל אחד מהמקרים הבאים:
 1. המשתמש עבר על הוראה חוקית.
 2. המשתמש עבר על הוראה ו/או הוראות התקנון.
 3. המשתמש מסר לאתר מידע כוזב, בין במהלך הירשמותו לאתר, בין לאחר מכן, בכל אופן שהוא.
 4. משתמש עשה מעשה שיש בו כדי לפגוע ו/או להזיק לאתר ו/או לפעילות התקינה של האתר, ו/או שיש בו כדי לשבש את פעילותו התקינה של האתר.

 

רישום לאתר

 

 1. על מנת לקנות באתר ו/או באמצעות האתר, על המשתמש להירשם לאתר. לשם כך יש לבחור שם משתמש וסיסמא ולמסור פרטים אישיים, כגון שם פרטי, שם משפחה, מס' תעודת זהות, מס' טלפון וכד'. לאחר ששלב ההרשמה עבר בהצלחה – הופך המשתמש ללקוח האתר.
 2. פרטי כרטיס האשראי של הלקוח אינם נשמרים באתר בכל צורה שהיא.
 3. שם משתמש וסיסמא נועדו לצרכי הזדהות באתר, הם אישיים וסודיים, ואין להעבירם לאחר. התיר הלקוח לצד שלישי לעשות בהם שימוש, במפורש או במשתמע – ייחשב השימוש כאמור כשימוש שנעשה על דעת הלקוח, בהסכמתו ובאישורו, ותוצאות השימוש כאמור יחייבו את הלקוח לכל דבר ועניין.

 

המכירה

 

 1. האתר אינו מבטיח ואינו יכול להבטיח כי המחירים המופיעים באתר הם הנמוכים ביותר.
 2. במידה ולא ניתן לבצע הזמנה מסוימת, יכול האתר לפנות אל הלקוח ולהציע לו מוצר שווה ערך ובעל מאפיינים דומים לזה שהוזמן. הלקוח רשאי לקבל את הצעת האתר למוצר חלופי כאמור ו/או להסכים לדחיית מועד האספקה, ובמקרה זה יעודכנו פרטי ההזמנה בהתאם. סירב הלקוח להצעת האתר – תבוטל הזמנתו, האתר לא יחייב את הלקוח בכל סכום בקשר להזמנה הרלבנטית, ואם חויב הלקוח בטרם בוטלה ההזמנה – יחזיר לו האתר את הסכום בו חויב. בוטלה ההזמנה כאמור בסעיף זה – לא תהיה ללקוח כל טענה כלפי האתר בכל הנוגע להזמנה ו/או לביטולה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות בכל הנוגע לצפייה, הפסד, אבדן רווח, פגיעה במוניטין, רכישת המוצר הרלבנטי מכל צד שלישי במחיר גבוה יותר מזה המוצע באתר וכד'.
 3. האתר הינו אתר אינטרנט דינאמי, אשר בכל רגע נתון עשויה להתקיים בו פעילות. על כן, ייתכן כי במהלך עריכת ההזמנה ע"י הלקוח יאזל המלאי של המוצר הרלבנטי.
 4. לכל מוצר הנמכר באתר ו/או באמצעות האתר יש עמוד מוצר, בו מפורטים כל תנאיי המכירה, לרבות מחיר ותנאיי תשלום, מועדי אספקה, ו/או פרטים רלבנטיים נוספים (להלן: עמוד מוצר).
 5. כל הסכומים המופיעים באתר כוללים מע"מ כדין, ככל שחל מע"מ על העסקה עפ"י הדין.
 6. מייד לאחר ביצוע פעולת ההזמנה יבדוק האתר את פרטי אמצעי התשלום, אותם מסר הלקוח, מול חברת האשראי הרלבנטית. במידה והעסקה אושרה ע"י חברת האשראי, תירשם ההזמנה לביצוע ע"י האתר, וללקוח תישלח הודעת דואר אלקטרוני אודות רישום ההזמנה, בהודעה יפורטו מס' הזמנה, מועד רישום הזמנה ופרטי המוצר הנרכש. ההודעה תישלח תוך 24 שעות מרגע רישום ההזמנה.
 7. את פרטי ההזמנה שנרשמה לביצוע, וכן פרטים נוספים ניתן לראות בעמוד הלקוח.
 8. מובהר, מוצהר ומוסכם כי רק אישור האתר אודות קבלת ההזמנה, שיישלח בדואר אלקטרוני אל הלקוח ושיכלול את כל הפרטים הרלבנטיים, לרבות מס' ופרטי הזמנה, שם הלקוח, ייחשב ויהווה אישור על קליטת ההזמנה במחשבי האתר. רישום במחשבי האתר יהיה ראיה לכאורה לאמיתות תוכנם.
 9. חיוב הלקוח עפ"י ההזמנה יתבצע לאחר רישום ההזמנה במחשבי האתר.
 10. לאחר שנרשמה ההזמנה, הלקוח יהיה רשאי לבקש שינוי בתנאיי התשלום ו/או באמצעי התשלום, לרבות מס' תשלומים. האתר יבצע את השינוי המבוקש בכפוף לאישור ולמדיניות חברת האשראי הרלבנטית הנהוגה באותה עת. במידה והאתר יצטרך לשלם עמלה ו/או עמלות הכרוכות בשינוי המבוקש, יחוייב הלקוח בעמלות הנ"ל.
 11. היה ולא תאושר ההזמנה ע"י חברת האשראי, תישלח על כך הודעה ללקוח, בדואר אלקטרוני, תוך 24 שעות ממועד קבלת הסירוב ע"י האתר, ההזמנה לא תירשם לביצוע, והאתר לא יהיה מחויב לשמור ללקוח ו/או עבורו את המוצר הרלבנטי. במקרה זה הלקוח יהיה רשאי לערוך הזמנה חדשה ולהציע אמצעי תשלום אחר. יובהר: כל עוד לא יוסדר התשלום, לא תירשם ההזמנה לביצוע, והלקוח לא יהיה רשאי לדרוש את אספקת המוצר. ההזמנה תירשם לביצוע אך ורק לאחר הסדרת התשלום לשביעות רצונו של האתר.
 12. כל עוד לא נתקבל במחשבי האתר אישור מחברת האשראי הרלבנטית לביצוע העסקה המבוקשת ע"י הלקוח, לא תירשם ההזמנה לביצוע, והיא תחשב כבקשה לרישום הזמנה בלבד.
 13. לקוח רשאי שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר. בחר הלקוח שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי, נציג האתר יצור עימו קשר טלפוני תוך 48 שעות ממועד הגעת בקשתו של הלקוח למסור פרטים כאמור טלפונית. יובהר: כל עוד לא יוסדר התשלום, לא תירשם ההזמנה לביצוע, והלקוח לא יהיה רשאי לדרוש את אספקת המוצר. ההזמנה תירשם לביצוע אך ורק לאחר הסדרת התשלום לשביעות רצונו של האתר. לא השיב הלקוח לפניית האתר ו/או לא יצר קשר עם האתר במשך 5 ימים מיום בקשתו, תהיה בקשתו בטלה ומבוטלת.

 

אספקת המוצר

 

 1. האתר יספק את המוצר לכל כתובת בישראל במועד המופיע בעמוד המוצר, בהתאם לתנאיי המכירה. כאמור לעיל, ההזמנה תירשם לביצוע אך ורק לאחר שבוצע התשלום ו/או נתקבל אישור לעסקה מחברת האשראי, על כן המוצר יסופק אך ורק לאחר שהוסדר התשלום.
 2. היה ויעד האספקה שנבחר ע"י הלקוח נמצא, לדעת האתר, באזור שברמת סיכון ביטחונית מוגברת, רשאי האתר ו/או הספק לספק את המוצר למקום אחר, קרוב ככל הניתן ליעד המבוקש, תוך תיאום עם הלקוח. לחלופין, רשאי האתר ו/או הספק לחייב את הלקוח בתוספת תשלום עבור אספקת המוצר לאזור כאמור.
 3. דמי משלוח ו/או הובלה אינם כוללים תנאים מיוחדים ו/או דרישות מיוחדות של הלקוח, כגון הובלה מיוחדת ו/או הרכבה מיוחדת ו/או שימוש באמצעים מיוחדים וכד'. תנאים ו/או דרישות כאמור יציג הלקוח מראש, לפני עריכת ההזמנה, ונציג האתר יבחן את האפשרות לביצוע הזמנה בתנאים המיוחדים ו/או תוך עמידה בדרישות המיוחדות הנ"ל ואת העלויות הכרוכות בכל הנ"ל. אישר האתר את הדרישות המיוחדות ו/או את התנאים המיוחדים המבוקשים ע"י הלקוח, והלקוח הסכים לשלם את כל העלויות הנוספות הכרוכות בביצוע ההזמנה – תירשם ההזמנה לביצוע.
 4. מועדי אספקה המופיעים באתר כוללים אך ורק ימי עסקים (דהיינו – ימי א' עד ה' בלבד) ואינם כוללים ימי שישי ושבת בשבוע, חגים ומועדי ישראל, אלא אם צוין אחרת במפורש.
 5. במידה וצוין בעמוד המוצר כי ניתן לאספו במישרין מסלון הפרחים, והלקוח בחר באפשרות האיסוף העצמי – לא יחויב הלקוח בדמי משלוח בגין אותו מוצר. היה ובחר הלקוח באפשרות איסוף עצמי ולא אסף את המוצר תוך 48 שעות ממועד שנקבע לאספקה – תיחשב הימנעותו של הלקוח מלאסוף את המוצר להודעת ביטול עסקה, ויחולו הוראות ביטול עסקה כאמור בפרק "ביטול עסקה".
 6. בעת אספקת המוצר ללקוח רשאי נציג האתר ו/או נציג הספק לדרוש מהלקוח להציג לו תעודת זהות ו/או כרטיס האשראי באמצעותו שולמה הרכישה, ורשאי נציג האתר ו/או נציג הספק לדרוש כי הלקוח יחתום על אישור קבלת המוצר ו/או על שובר המופק בעת תשלום באמצעות כרטיס אשראי, הכול כתנאי למסירת המוצר ללקוח ו/או לרשותו.

 

שירות לקוחות

 

 1. בשאלות הכרוכות ברכישת המוצרים באתר יוכלו הלקוחות לפנות אל האתר כדלקמן:

בטלפון שמספרו: 072-336-0493

בדואר אלקטרוני: info@sflower.co.il

שמירה על הפרטיות

 

 1. כל מידע אישי אודות לקוחות האתר לא יימסר לכל צד שלישי שהוא, אלא עפ"י הוראה מחייבת כדין. מידע אישי – לרבות כתובת דואר אלקטרוני.
 2. האתר נוהג לשלוח ללקוחותיו הודעות בעלות אופי שיווקי. בהירשמותו לאתר מביע הלקוח הסכמתו כי הודעות כאמור יישלחו לכתובת דואר אלקטרוני אותה מסר לאתר במהלך ההרשמה.
 3. הלקוח רשאי להודיע לאתר בכל עת כי אינו מעוניין עוד לקבל הודעות הנ"ל, ובמקרה זה מתחייב האתר להסיר את כתובת הדואר האלקטרוני של הלקוח מרשימת התפוצה תוך שלושה ימי עסקים ממועד קבלת הודעתו של הלקוח.
 4. מאחר והמוצרים מסופקים ללקוח באמצעות צדדים שלישיים מטעם האתר, הלקוח מסכים כי פרטיו האישיים יועברו אל הצד השלישי הרלבנטי לצורך יצירת קשר עימו ו/או לצורך זיהויו. מובהר כי לאתר אין כל שליטה על האופן בו יעשו הנ"ל שימוש במידע המועבר לרשותם, והאתר לא יישא בכל אחריות על שימוש כאמור.
 5. העברת מס' כרטיס אשראי נעשית באופן מוצפן עפ"י התקן המקובל, והאתר עושה כמיטב יכולתו על מנת לשמור על פרטיות לקוחותיו בכלל, ועל מס' כרטיסי האשראי שלהם בפרט. כל העברת מידע ברשת האינטרנט טומנת בחובה סיכונים בלתי נפרדים, והאתר ו/או מי מטעמו ו/או הנהלת האתר לא יישאו בכל אחריות בגין כל נזק שייגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, אם ייגרם, כתוצאה מסיבה שאינה בשליטת האתר.
 6. על מנת להקל על השימוש באתר, עשוי האתר לעשות שימוש ב- cookies – אלה הם קבצים זעירים הנשמרים במחשבו של המשתמש. קבצים הנ"ל ניתן למחוק בכל עת.
 7. לאתר אין כל שליטה על מחשבו של המשתמש, ולאתר אין כל אפשרות להבטיח כי מידע ממחשבו של משתמש לא יגיע לצדדים שלישיים בלתי מורשים, על כן נדרש הלקוח לדאוג לאבטחת מחשבו ו/או המידע שבמחשבו, לרבות באמצעות התקנת תוכנות מתאימות.

 

עדכון האתר

 

 1. האתר ו/או מי מטעמו ו/או הנהלת האתר רשאים לשנות את תוכן האתר, כולו או חלקו, לרבות פירוט המוצרים המוצעים למכירה, מחירים ותנאיי מכירה, בכל הנוגע להזמנות שטרם נרשמו לביצוע, בכל רגע ללא מתן כל הודעה מוקדמת.

 

ביטול עסקה ע"י הלקוח / מדיניות החזרת מוצרים

 

 1. על ביטול הזמנה ו/או רכישה יחול חוק הגנת הצרכן תשמ"א – 1981 (להלן: החוק) ותקנות שהותקנו לפיו, וכל לקוח רשאי לבטל הזמנתו ו/או רכישתו בהתאם להוראות החוק והתקנות. להלן יובאו התנאים העיקריים לביטול הזמנה ו/או רכישה.
 2. לא ניתן לבטל הזמנה ו/או רכישה בכל הנוגע לטובין פסידים.
 3. ביטול הזמנה ו/או רכישה ייעשה בכתב בלבד, באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת  info@sflower.co.il ו/או באמצעות משלוח הודעת פקסימיליה למס' _____________. על הלקוח לוודא כי בקשתו לביטול העסקה נתקבלה בפועל באתר.
 4. ביטל לקוח הזמנה ו/או רכישה לפי סעיפים 14א(ג) או 14ג(ג) לחוק עקב פגם במוצר נושא החוזה או העסקה, עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב) לחוק עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי האתר:
  1. יחזיר האתר ללקוח בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, יבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהלקוח דמי ביטול כלשהם;
  2. קיבל הלקוח את המוצר נושא העסקה או החוזה, ישלח אותו באריזתו המקורית, כאשר לא נעשה במוצר כל שימוש, אל האתר ו/או למי מטעם האתר עפ"י הנחיותיו, ויודיע על כך לאתר תוך צירוף העתק ההזמנה, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הלקוח בעקבות עשיית העסקה או החוזה. הלקוח יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהחזרת המוצר.
 5. ביטל לקוח הזמנה ו/או רכישה לפי סעיפים 14א(ג) או 14ג(ג) לחוק שלא מהטעמים המנויים בסעיף 46 הנ"ל:
 1. יחזיר האתר ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, יבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהלקוח סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
 2. קיבל הלקוח את המוצר נושא העסקה או החוזה, יחזירו לאתר ו/או למי מטעם האתר, עפ"י הנחיות האתר, באריזתו המקורית, כאשר לא נעשה במוצר כל שימוש. הלקוח יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהחזרת המוצר.
 3. על הלקוח לשלוח הודעת ביטול כאמור תוך 7 ימים ממועד רישום ההזמנה.
 1. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של האתר לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה במצבו.
 2. היה ובמוצר המוחזר נעשה שימוש ו/או המוצר המוחזר אינו תקין ו/או אינו שלם ואינו באריזתו המקורית, רשאי האתר, עפ"י שיקול דעתו הבלעדית, שלא להסכים לביטול העסקה, ואם הסכים האתר לביטול – ישלם הלקוח לאתר את הסכום, בו פחת ערך המוצר, עד לגובה מחיר המוצר.

 

ביטול עסקה ע"י האתר

 

 1. האתר רשאי לבטל הזמנה ו/או מכירה ו/או הצעה, כאשר:
  1. נפלה בהצעה טעות, לרבות טעות קולמוס ו/או טעות דפוס, וברור על פניו כי מדובר בטעות, לרבות אך לא רק בכל הנוגע למחיר המוצר ו/או בתיאור המוצר ו/או במצב המוצר ו/או בתנאיי תשלום. טעות כאמור לא תחייב את האתר.
  2. לא נתקבלה במחשבי האתר כל הזמנה למוצר.
  3. במקרה של כח עליון ו/או אירועים חריגים קיצוניים, לרבות אך לא רק מלחמה ו/או פעולות טרור המונעים את המשך פעילותו התקינה של האתר ו/או המשבשים אותה באופן מהותי.
  4. אם יתברר כי רכישה ו/או הזמנה נעשו באופן בלתי חוקי ו/או אגב ביצוע עבירה על חוק ו/או לצורך עבירה על החוק ו/או אם נתקבלה הוראה שיפוטית מתאימה שניתנה כדין.
 2. היה ובוטלה ההזמנה ו/או המכירה, יודיע על כך האתר ללקוח באמצעות דואר אלקטרוני ו/או טלפון, אותם מסר הלקוח בעת ההרשמה לאתר.

 

הגבלת אחריות

 

 1. האתר יהיה אחראי לנזק ישיר שנגרם ללקוח כתוצאה מרכישה באתר ו/או באמצעות האתר, ולנזק זה בלבד.
 2. האתר ו/או מי מטעמו ו/או הנהלת האתר לא יישאו בכל אחריות בגין נזק עקיף ו/או מיוחד ו/או תוצאתי ו/או מרוחק.
 3. האתר ו/או מי מטעמו ו/או הנהלת האתר ו/או הספקים לא יישאו בכל אחריות בגין איחור ו/או עיכוב באספקת מוצר, שאירעו כתוצאה מכח עליון ו/או אירועים חריגים קיצוניים, לרבות אך לא רק מלחמה ו/או פעולות טרור ו/או שביתות ו/או השבתות המונעים את המשך פעילותו התקינה של האתר ו/או המשבשים אותה באופן מהותי.
 4. האתר ו/או תוכנו ו/או שירותיו ו/או אופן מתן השירות – כל אלה ניתנים למשתמשים כמות שהם – AS IS, ובקשר אליהם לא תהיה למשתמש כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה.
 5. האתר ו/או מי מטעמו ו/או הנהלת האתר אינם אחראים על כל תקלה ו/או קלקול בתשתיות המאפשרות גלישה באינטרנט ו/או הקשורים בהם, לרבות אך לא רק קווי תקשורת ו/או חשמל, חומרה, תוכנה.
 6. האתר ו/או מי מטעמו ו/או הנהלת האתר אינם אחראים על כל פעילות הנעשית אגב הפרת חוק ו/או במטרה לעבור על החוק ע"י המשתמשים ו/או ע"י צדדים שלישיים שאינם בשליטת האתר.
 7. באתר מופיעים פרסומות ו/או קישורים המובילים לאתרים אחרים (LINK). האתר ו/או מי מטעמו ו/או הנהלת האתר אינם אחראים לתוכן הפרסומות ו/או לתוכן הקישורים ו/או ליעד הקישורים, לרבות לזמינותם ו/או תקינותם ו/או תוכנם.
 8. עצם הצגת המוצרים ו/או הצעתם למכירה – אין בהם משום המלצה ו/או הבעת דעה אודות המוצרים ו/או טיבם ו/או יצרניהם ו/או ספקיהם, אלא אם נאמר אחרת בעמוד המוצר.

 

זכויות יוצרים

 

 1. כל תוכן האתר, לרבות אך לא רק עיצובים גראפיים, תמונות, טקסט, פסי קול (להלן: יצירות) הם רכושו הבלעדי של האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעם האתר, וכל הזכויות ביצירות שמורות בהתאם.
 2. אין לעשות ביצירות כל שימוש, לרבות אך לא רק להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם מבלי לקבל את הסכמת האתר לכך מראש ובכתב.

 

סמכות שיפוט

 

 1. כל עניין הקשור בשימוש באתר ו/או בתקנון זה יתברר בבית המשפט המוסמך בחיפה, ובחיפה בלבד.
 2. על כל שימוש באתר ועל כל עניין הקשור בתקנון יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

נערך ע"י עו"ד סלבה פּיקוס, כל הזכויות שמורות.